11 Products

in Capsules

DYZOLE-100 Capsules

DYZOLE-100 Capsules

- Itraconazole 100 mg

DYZOLE-FORTE Capsules

DYZOLE-FORTE Capsules

- Itraconazole 200 mg

FUCID Capsules

FUCID Capsules

- Omeprazole 20 mg

FUMAZOLE-DM Capsules

FUMAZOLE-DM Capsules

- Omeprazole 20 mg

- Domperidone 10 mg. (Strip Pack)

FUMAZOLE-ESR Capsules

FUMAZOLE-ESR Capsules

- Esomeprazole 40 mg

- Domperidone 30 mg SR

LICOBAC Capsules

LICOBAC Capsules

- Prebiotic Probiotic Capsules

LICOTOP-DSR Capsules

LICOTOP-DSR Capsules

- Pantoprazole 40mg

- Domperidone 30mg Sustained Release (Alu Alu Pack)

MONOVIM-PG Capusles

MONOVIM-PG Capusles

- Methylcobalamin 750 mg

- Pregabalin 75 mg (Alu Alu Pack)

PICLOTOP-DSR Capsules

PICLOTOP-DSR Capsules

- Pantoprazole 40mg

- Domperidone 30mg Sustained Release (Alu Alu Pack)

RUBIZOL-DSR Capsules

RUBIZOL-DSR Capsules

- Rabeprazole 20 mg

- Domperidone 30 mg Sustained Release

RUBIZOL-L Capsules

RUBIZOL-L Capsules

- Rabeprzole 20 mg

- Levosulpiride 75 mg Sustained Release